• SILSILAH PAHAM ASWAJA
  (Ahli Sunnah wa al Jam’ah)
  NU


  1. Rasulullah saw.  2. S. Aly Ibn Abi Thalib.  3. Syekh Muhammad Ibn S. Aly Ibn Abi Thalib (dari Ibu Khaulah Ibn Ja’far al Hanafiyah).  4. Washil Ibn Atho’ (Pendiri Mu’tazilah).  5. Syekh ‘Amr Ibn Ubaid (encipta ilmu Balaghah).  6. Syekh Ibrahim al Nadhdham.  7. Abu al hudzail al Allaf.  8. Syekh Abu Hasyim al Juba’I.  9. Abi Aly al Juba’I Ibn Syekh Abu Hasyim al Juba’I.  10. Syekh Abu Hasan al Asy’ary (Pendiri madzahab Asy’ariyah).  11. Syekh Abi Abdillah al Bahili.  12. Syekh Abu Bakar al Bakilani.  13. Syekh Abd. Malik al Juwaini.


  14. Imamil Haramain.


  15. Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al Ghozali.  16. Syekh Abd. Karim al Syahrastani.


  17. Syekh Muhammad Ibn Umar Fakhruddin al Razy.  18. Syekh Adluddin al Ijy.


  19. Syekh Muhammad al Sanusi.  20. Syekh Al Bajuri.  21. Syekh Dasuky (Muallif kitab “Ummil Barahim”).  22. Syekh Zaini Dahlan.  23. Syekh Mahfudh Termas.


  24. KH. Hasyim Asy’ari.

0 comments:

Leave a Reply

Monggo dikomentari ...